Przewodnicząca Rady Miasta zaprasza na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 23.11.2023 r., godz.: 9:00, sala 101, I piętro UM Szczecinek.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21.09.2023 r. i 26.10.2023 r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Uchwała w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej.
7. Uchwała w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Szczecinek do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, którzy wystąpią z żądaniem sprzedaży na podstawie art.198g ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
8. Uchwała w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
9. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będących własnością Miasta Szczecinek.
10. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
11. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
12. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.
14. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dziennym Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
16. Uchwała w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
17. Uchwała w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub Seniora” w Szczecinku oraz nadania mu Statutu.
18. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczecinek.
19. Uchwała w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
20. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek, w związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
21. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
22. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „S11-Leśna” w Szczecinku.
24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku.
25. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Szczecinek.
26. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej-2” w Szczecinku.
27. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
28. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Pilska-3” w Szczecinku.
29. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.
30. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P.S. na działania Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinku.
31. Uchwała w sprawie umorzenia postępowania skargowego w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Szczecinek.
32. Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac społecznych 
w 2024 r.
33. Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia osób nieletnich w celu wykonywania prac społecznych w 2024 r.
34. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
35. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
36. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
37. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
38. Wnioski i oświadczenia radnych. 
39. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź