Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek zaprasza na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 22.06.2023 r., godz. 9:00, sala 101, II piętro UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

 
1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31.05.2023 r.

3.       Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.

4.       Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035.

5.       Uchwała w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych.

6.       Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Szczecinek udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

7.       Uchwała w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2024-2027.

8.       Uchwała w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.

9.       Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

10.    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Samodzielni” na lata 2023-2025.

11.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

12.    Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.

13.    Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

14.    Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

15.    Wnioski i oświadczenia radnych. 

16.    Zakończenie sesji.

 
 

                                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                                                                                        Katarzyna Dudź