Przewodnicząca Rady Miasta zaprasza na Sesję Rady Miasta Szczecinek, która odbędzie się w dniu 31.05.2023 r., godz. 8:00, sala 101, II piętro UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.04.2023 r.
 3. Raport o stanie Miasta Szczecinek za 2022 rok.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
  za 2022 rok.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
  „Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku".
 10. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
 11. Uchwała w sprawie nabycia przez Miasto Szczecinek prawa własności nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych oddanych w najem stanowiących własność Miasta Szczecinek oraz udzielania bonifikat.
 13. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
  na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Szczecinek.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka”
  w Szczecinku.
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
 16. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
 17. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
 18. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                                                                                                                                                 Katarzyna Dudź