Informuję, że stacjonarna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu

27.04.2023 r. (czwartek) o godz. 10:00, w sali nr 101 Urzędu Miasta

Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30.03.2023 r. 
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023 - 2035.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2023 rok.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.
9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska” w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku.
12. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
13. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
14. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
15. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Zakończenie sesji.

                    Przewodnicząca Rady Miasta

                              Katarzyna Dudź