Informuję, że stacjonarna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o g.9:00 w sali nr 101 Urzędu Miasta Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.02.2023 r. 
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2030.
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Mieście Szczecinek.
8. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „28 Lutego III” w Szczecinku.
10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mysia Wyspa” w Szczecinku.
11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowa” w Szczecinku.
12. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.
13. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku.
14. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/480/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek.
16. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
17. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
18. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
19. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zakończenie sesji.

       Przewodnicząca Rady Miasta

                Katarzyna Dudź