Informuję, że tzw. "zwyczajna" sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się
w trybie stacjonarnym w dniu 23 lutego 2023 r. o g.9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 23.01.2023 r. oraz z dnia 26.01.2023 r.
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
5.     Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej” w Szczecinku.
7.     Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg: Pani J.S., Pani E.W., Pana S.M., Pani A.G.; Pani I.K. i Pana A.K. na działania Burmistrza Miasta Szczecinek. 
8.     Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
9.     Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
10.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
11.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
12.  Wnioski i oświadczenia radnych.
13.  Zakończenie sesji.


          Przewodnicząca Rady Miasta

                 Katarzyna Dudź