Informuję, że stacjonarna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o g. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.12.2022 r. 
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
6.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.     Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowodu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
8.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.
9.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku.
10.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku. 
13.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
15.  Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
16.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
17.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
18.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta wraz z informacją Burmistrza o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z obniżeniem bądź wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
20.  Wnioski i oświadczenia radnych.
21.  Zakończenie sesji.

          Przewodnicząca Rady Miasta

                    Katarzyna Dudź