Informuję, że nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godz. 15:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek.
3.     Zakończenie sesji.

 Przewodnicząca Rady Miasta

     Katarzyna Dudź
          
 

Informuję, że stacjonarna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o g. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22.12.2022 r. 
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok.
4.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/425/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz odstąpienia od obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
6.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.     Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowodu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
8.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.
9.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szczecinku.
10.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
12.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” w Szczecinku. 
13.  Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
15.  Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
16.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
17.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
18.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta wraz z informacją Burmistrza o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w związku z obniżeniem bądź wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
20.  Wnioski i oświadczenia radnych.
21.  Zakończenie sesji.

          Przewodnicząca Rady Miasta

                    Katarzyna Dudź