Informuję, że stacjonarna sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 22.12.2022 r. o g. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.11.2022 r. 
3.     Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2030.
4.     Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2023 rok.
5.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
6.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.     Uchwała w sprawie sprzedaży Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rozalii z siedzibą w Szczecinku nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek.
8.     Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowiańska” w Szczecinku.
10.  Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Szczecinek a Miastem Szczecinek dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy Szczecinek w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Szczecinek do Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku. 
11.  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
12.  Uchwała w sprawie: ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Szczecinek” i „Honorowy Tytuł Zasłużony dla Miasta Szczecinek” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów.
13.  Uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Szczecinek.
14.  Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Szczecinek na 2023 rok.
15.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
16.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
17.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta.
18.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
19.  Wnioski i oświadczenia radnych.
20.  Zakończenie sesji.

                Przewodnicząca Rady Miasta

                         Katarzyna Dudź