Informuję, że stacjonarna tzw. "zwyczajna" sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 29.11.2022 r. o godz. 9:00,z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 27.10.2022 r. 
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030. 
5.     Uchwała w sprawie nabycia w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
6.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecinek do 2033 roku.
7.     Uchwała w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego-2” w Szczecinku.
8.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szkolna-2” w Szczecinku.
9.     Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parkowa II” w Szczecinku.
10.  Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku.
11.  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/421/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ordona-Mickiewicza” w Szczecinku.
12.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.
13.  Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
14.  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/109/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek.
15.  Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
16.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
17.  Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.  Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
19.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta wraz z informacją dot. wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac w 2023 r.
20.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
21.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta. 
22.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
23.  Wnioski i oświadczenia radnych.
24.  Zakończenie sesji.

   Przewodnicząca Rady Miasta

           Katarzyna Dudź