Informuję, że w dniu 27.10.2022 r. o g.9:00 odbędzie się stacjonarna sesja Rady Miasta Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 29.09.2022 r. oraz 13.10.2022 r.
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030. 
5.     Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Szczecinek oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
6.     Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczecinku.
7.     Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 lutego 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.
8.     Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Szczecinek.
9.     Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego Nr P-1.4131.292.2022.AS. z dnia
5 października 2022 r.
10.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
11.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
12.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta. 
13.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
14.  Wnioski i oświadczenia radnych.
15.  Zakończenie sesji.

            Przewodnicząca Rady Miasta

                    Katarzyna Dudź