Informuję,  że tzw. "zwyczajna" sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 29.09.2022 r. o g. 9.00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 30.06.2022 r., 18.07.2022 r. oraz 31.08.2022 r.
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.
4.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030. 
5.     Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
7.     Uchwała w sprawie przejęcia dróg w zarządzanie. 
8.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie ustanowienia Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka oraz ustalenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy opracowaniu strategii ZIT i realizacji zadań w ramach ZIT MOF Szczecinka.

9.     Uchwała w sprawie zwolnienia obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z opłaty 
za wyżywienie w przedszkolu publicznym, dla którego Burmistrz Miasta Szczecinek jest organem prowadzącym. 
10.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skarg Pana D. R. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku. 
11.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Kogutorium z siedzibą w Jaworznie na działania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku. 
12.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
13.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
14.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta. 
15.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Zakończenie sesji.

                       Przewodnicząca Rady Miasta

                                Katarzyna Dudź