Informuję, że tzw. "nadzwyczajna" sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 31.08.2022 r. o g.11.30, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok.

3.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.

4.     Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Szczecinek, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.

5.     Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza II” w Szczecinku.

6.     Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Narutowicza V” w Szczecinku.

7.     Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka II” w Szczecinku.

8.     Zakończenie sesji.

 

                                          Przewodnicząca Rady Miasta

                                                    Katarzyna Dudź