Funkcję Sekretarza Miasta pełni Joanna Gawrych.

tel: +48 94 37 141 26.

Do zadań Sekretarza Miasta należy m.in.:

  1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego.
  2. Sprawowanie nadzoru nad dyrektorami i kierownikami w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań.
  3. Nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
  4. Organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem a miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i pracowników Biura Rady Miasta.