Podstawa prawna: Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. 2019 poz. 99).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

Do wniosku o przyznanie Karty należy załączyć:

a) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci podpisane przez wnioskodawcę;

b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;

c) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

d) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.

 

·      Do wglądu dowód osobisty lub paszport,,

 

OPŁATY:

 Za wydanie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się.

-W przypadku utraty karty, za DUPLIKAT pobiera się opłatę w wysokości 10,00 zł.

-Za domówienie karty w formie tradycyjnej pobiera się opłatę w wysokości 10,00 zł

   Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecinek

nr 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/ Szczecinek.,

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 002 (parter bud. A)

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wnioski wprowadzane są niezwłocznie. Czas oczekiwania na Kartę Dużej Rodziny to 30 dnia od dnia złożenia wniosku.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Karta, której odbiór następuje osobiście.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku otrzymania decyzji: o odmowie przyznania Karty Dużej Rodziny, orzekającej o utracie prawa do posiadania Karty, przyznaniu Karty z naruszeniem przepisów ustawy, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji..

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek.

 Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kartę przyznaje Burmistrz miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wykaz zniżek oferowanych w ramach Karty Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

     Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook.
 

 

 

 Załączniki:

Klauzula KDR UM Szczecinek
Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu
Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka_-_ZKDR-02
Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01
Oświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03
Informacja_o_osobach,_które_będą_mogły_wyświetlać_kartę_elektroniczną_na_swoich_urządzeniach_mobilnych_-_ZKDR-04