Informuję, że w dniu 31.03.2022 r. o godz. 9:00 w trybie stacjonarnym odbędzie się tzw. zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 24.02.2022 r. oraz z dnia 14.03.2022 r.
3. Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok. 
4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.
5. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
7. Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Szczecinek, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2022 roku.
9. Uchwała w sprawie wyznaczenia  miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Szczecinek na lata 2022-2025.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/203/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Mieście Szczecinek.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku.
14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Szczecinku.
15. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu.
16. Uchwała w sprawie przekazania petycji dotyczącej naprawy uchwały Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej  według właściwości.
17. Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Nie daj się osteoporozie – profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Szczecinek w 2022 roku”.
18. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” w Szczecinku.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
20. Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
21. Informacja z działalności Burmistrza Miasta. 
22. Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zakończenie sesji.

                         Przewodnicząca Rady Miasta
                                 Katarzyna Dudź