Informuję, że sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 24.02.2022 r. o g. 9:00, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 27.01.2022 r. oraz z dnia 07.02.2022 r.
3.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok. 
4.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie za wypowiedzeniem z członkostwa w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oraz na wycofanie udziałów posiadanych przez Miasto Szczecinek.
5.     Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.
6.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/141/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-4” 
w Szczecinku.
7.     Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Matejki” w Szczecinku.
8.     Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-II” w Szczecinku.
9.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek o powierzeniu Burmistrzowi Miasta Szczecinek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego. 
10.  Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalania zasad finansowania oświetlenia na ulicach  nie stanowiących mienia komunalnego.
11.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Patriotyczne Szczecinek z siedzibą 
w Szczecinku z dnia 23.11.2021 r.
12.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
13.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.
14.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta. 
15.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Zakończenie sesji.