Sesja Rady Miasta Szczecinek odbędzie się w dniu 30.06.2022 r., godz. 9:00, sala 101, II piętro UM Szczecinek, z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.05.2022 r.

3.     Raport o stanie miasta Szczecinek za 2021 rok.

4.     Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek wotum zaufania.

5.     Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

6.     Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2021 rok.

7.     Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2022 rok. 

8.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.

9.     Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczecinek z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parsęcku.

10.  Uchwała w sprawie nabycia w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

11.  Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek.

12.  Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, położonym na terenie miasta Szczecinek. 

13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, a Miastem Szczecinek.

14.  Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-5” w Szczecinku.

15.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

16.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E.K. i Pani M.S. na działania dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku.

17.  Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta Szczecinek w roku szkolnym 2022/2023.

18.  Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.

19.  Informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji.

20.  Informacja z działalności Burmistrza Miasta. 

21.  Pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza.

22.  Wnioski i oświadczenia radnych.

23.  Zakończenie sesji.
 
                                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady Miasta
 
                                                                                                                                                                        Katarzyna Dudź