Daniel Rak

tel. +48 94 37 141 58

fax +48 94 37 402 54

Sekretariat, I piętro, pokój nr 102

Burmistrz Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

 1. Promocji Miasta.
 2. Ochrony zdrowia.
 3. Pomocy społecznej.
 4. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 5. Polityki prorodzinnej.
 6. Kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury.
 7. Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 8. Obronności i zarządzania kryzysowego.
 9. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 10. Bieżącego funkcjonowania spółek: KM Sp. z o. o., MEC Sp. z o. o., PGK Sp. z o. o., jednostki kultury Samorządowej Agencji Promocji i Kultury oraz jednostek budżetowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Wydziałem Nadzoru,
 • Referatem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Biurami: Informatyki, Spraw Społecznych,
 • Audytorem wewnętrznym,
 • Głównym specjalistą ds. promocji i kontaktów z mediami,
 • Głównym specjalistą ds. architektury.