1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Przepisy tej ustawy wprowadza m.in. zapewnienie osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnianie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej. 

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miasta udostępnia usługi dla osób słabosłyszących oraz głuchych, za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

  • e-mail: urzad@um.szczecinek.pl,
  • skrytka ePUAP: /UMSzczecinek/skrytka,
  • faks: 94 37 402 54,
  • listownie: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z usługi komunikowania w języku migowym zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z takiej usługi co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenia można dokonać w jednej z wyżej wymienionych form oraz dodatkowo:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,
  • telefonicznie: 94 37 141 29, 94 37 141 55.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.