W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 58/2

                                                    
                                       O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

                                 o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na 1 piętrze w budynku przy ul. Koszalińskiej 58
w Szczecinku wraz z udziałem do 490/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 168/2 położona w obrębie 08 o pow. 801 m² oraz części wspólne budynku, wpisanej do księgi wieczystej nr KO1I/00039127/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Lokal o pow. 127,60 m² składa się z: I pokój o pow. 26,42 m², II pokój o pow. 22,25 m², III pokój o pow. 22,37 m², IV pokój o pow. 20,03 m², I kuchnia o pow. 11,70 m², II kuchnia o pow. 6,97 m², przedpokój o pow. 11,10 m², łazienka z wc o pow. 5,49 m² oraz spiżarka o pow. 1,27 m². Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia piwniczne o pow. 10,82 m² i 11,07 m², które stanowią część składową lokalu. 
Łączna powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią piwnic wynosi 149,49 m².

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Polna- 1” działka nr 168/2 obr.08 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 41.MW przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 14.12.2023 r. 

Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 29.02.2024 r.

Trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.05.2024 r.

Lokal mieszkalny posiada świadectwo charakterystyki energetycznej (numer świadectwa SCHE/17364/256/2023), z którym można się zapoznać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinek w pok. nr 201 (budynek A, II piętro).

Lokal będący przedmiotem przetargu nie jest obciążony żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 Cena wywoławcza – 390.000,00 zł netto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wadium – 39.000,00 zł

Minimalne postąpienie – 3.900,00 zł

Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu  01.08.2024 r. o godz.  10- tej w siedzibie Urzędu  Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 29.07.2024 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne
i prawne:

·         osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście  i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

·         spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie
z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 

Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie adresu przedmiotowej nieruchomości. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 201 (II p.) lub telefonicznie pod numerem 
(0-94) 371-41-42(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Nieruchomości do sprzedaży.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl.    


Załączniki

Powiadom znajomego