W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach : Mariackiej, Gałczyńskiego, Fabrycznej, Kwiatowej, Tuwima.

Szczecinek, dnia 19 września 2022r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 338 o pow. 396 m², położonej w obrębie 13 przy ul. Mariackiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Centrum” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Przez działkę przebiega podziemna sieć uzbrojenia - ciepłociąg. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jej następców prawnych zgodnie z przebiegiem w/w sieci, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (ciepłociągu), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00047116/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 150.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 15.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 1.500,00 zł

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/21 o pow. 581 m2, położonej w obrębie 15 przy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 55.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 5.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 550,00 zł

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 341/22 o pow. 654 m2, położonej w obrębie 15 przy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Działka położona jest w strefie W III  ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, w której obowiązują następujące warunki ochrony konserwatorskiej : 1). uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez służby ochrony zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi zgodnie z przepisami odrębnymi. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do końca września; 3) prace podziemne związane z realizacją inwestycji należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 6.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 600,00 zł

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer : 3/4 i 3/6 o łącznej pow. 1358 m2, położonej w obrębie 22 przy  Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia – sieci telekomunikacyjne. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Ponadto nieruchomość znajduje się w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej WIII, stanowisko 28 AZP 25-25/97 dla których obowiązuje :
  1. współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków;
  2. przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
Działka nr 3/4 wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/000/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku, natomiast działka nr 3/6 wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/00048537/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.
Cena wywoławcza - 65.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 6.500,00 zł

Minimalne postąpienie - 650,00 zł 

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr : 46/23 i 46/25 o łącznej pow. 1258 m2, położonej w obrębie 20 przy Kwiatowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka - Sikorskiego” pod usługi. Nieruchomość zabudowana jest częścią budynku gospodarczego w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.  Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr KO1I/00033485/5 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.  

Cena wywoławcza - 100.000,00 zł netto ( zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług)

Wadium - 10.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 1.000,00 zł

 1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 312 o pow. 573 m2, położonej w obrębie 15 przy Juliana Tuwima (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN – 1” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z funkcją uzupełniającą : usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.02.2022r., drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu  08.07.2022r.  

Cena wywoławcza - 50.000,00 zł netto (do ceny ustalonej w przetargu zostanie  doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy notarialnej)

Wadium - 5.000,00 zł

Minimalne postąpienie - 500,00 zł

Miasto Szczecinek nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.
Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13 w sali nr 104. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer  06 8935 0009 1300 4758 2000 0170 w Banku Spółdzielczym  w Jastrowiu  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 17 października 2022 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne :
 • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;
W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;
Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.
Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40).
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych  : www.szczecinek.pl – Strefa Inwestora - Nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Szczecinek jest Burmistrz Miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bip.szczecinek.pl

Załączniki

Powiadom znajomego