W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Szczecinek

Szczecinek, 13.02.2023 r.

Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków. 

W ramach tego programu Miasto Szczecinek ma możliwość złożenia wniosków o środki na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków na prace określone w art. 77 ustawy
 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840), obejmujące m.in.: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji konserwatorskich lub zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.

W związku z powyższym oraz na podstawie Uchwały nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek
 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r., poz. 2328) oraz Uchwały nr LVII/511/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 666), ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie środków zewnętrznych, spośród których zostaną wyłonione przedsięwzięcia zgłoszone do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 W przypadku uzyskania środków na złożone przez Miasto Szczecinek wnioski, możliwe będzie udzielenie dotacji na zadania przy zabytku położonym na obszarze miasta Szczecinek, który jest wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w gminnej ewidencji zabytków. 

 Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Miasto Szczecinek będzie mogło udzielić dotacji jedynie w przypadku uzyskania środków, o które będzie się ubiegać w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dla danego wniosku. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji, po zakwalifikowaniu się w Programie podejmie Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały.

 
Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/Ogłoszenie o naborzeI.          

 Uprawnieni wnioskodawcy:

1.    W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, 
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego;

2.    Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r.).

II.            Dotacja może być przyznana na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na obszarze miasta Szczecinek, który jest wpisany do rejestru zabytków lub jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

III.            Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

IV.            Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek, uwzględniającej zasady Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V.            Wymagania formalne:

Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1  do Uchwały nr LVII/511/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 stycznia 2023 r.. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu, składającym się z obowiązującego formularza i kompletu załączników (w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy także załączyć dokumenty związane z pomocą de minimis określone
 w uchwale Nr XXXIV/325/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 r.). Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem, w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

VI.            Miejsce i termin składania wniosków:

1.    Wnioski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać – do dnia 20 lutego 2023r. r. w Urzędzie Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu);

2.    Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Powiadom znajomego