W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Zbycie nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61

działająca jako Zarządzający

Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

zaprasza do przetargu łącznego

 

mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość oraz ustali z Zarządzającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w pisemnym przetargu łącznym nieograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy „Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Szczecinek:

 

Działki nr: 460/1, 460/4, 460/5, 460/6, 37/3, 31/7, 32, 35/1 o pow. 11,6473 ha w obr. 18, księga wieczysta KW nr KO1I/00043058/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku położone przy ul. Waryńskiego i ul. Leśnej w Szczecinku, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego “PILSKA” na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej i średniej intensywności zagospodarowania, usługi komercyjne oraz tereny urządzeń elektroenergetycznych.

 

Cena wywoławcza netto         5.530.000,00 zł

Postąpienie minimalne                    55.300,00 zł

Wadium                                       553.000,00 zł

 

Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń i praw osób trzecich.

 

Warunki udziału w przetargu:

 

1.    Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku PKO S.A. Grupa PeKaO S.A. I O/Słupsk Nr 30124037701111000040681180. Przedsiębiorcy, którzy dokonali jednokrotnego zakupu Specyfikacji zwolnieni są z obowiązku jej wykupu.

2.    Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 (tel. 59 840 11 74)

3.    Wniesienie do dnia 23 grudnia 2013 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek lub w kasie Urzędu Miasta Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 grudnia 2013 roku.

4.   Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 23 grudnia 2013 roku do godz. 11.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 27 grudnia 2013 roku w sali nr 29 Urzędu Miasta w Szczecinku o godz. 10.00.

5.    Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”

6.   Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o postąpienie minimalne.

7.   O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia notarialnej umowy nabycia.

9.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia podpisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży.

11. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, a ich wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Słupsku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek ul. Plac Wolności 13. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl, www.bip.szczecinek.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w „Gazecie Wyborczej”.

 

Powiadom znajomego