W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

Przetarg na zbycie nieruchomości - ul. Kaszubska, Bukowa, nieruchomość w obr. 22

Szczecinek, dnia 03.07.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

1.   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 99/4, 99/5, 96/3 i 96/4 o łącznej pow. 1.783 m2, położonej w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA – II” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przez działki nr : 99/4 i 99/5 w obr. 09 przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć wodociągowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem określającym położenie sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci wodociągowej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest jej przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci wodociągowej można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00046195/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

Cena wywoławcza   - 165.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -    16.500,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.650,00 zł

 

2.   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ze stawem oznaczonej numerami działek: 35/3 i 54/6 położonej w obrębie 22 w Szczecinku o łącznej pow. 4,8580 ha, w tym : RIVb – 0,0852 ha, RV – 0,0016 ha, ŁIV – 0,0789 ha, ŁV – 0,1903 ha, W-ŁV – 0,0086 ha, Lzr-RVI - 0,9722 ha, Lzr-ŁIV – 0,0865 ha, Lzr-ŁV – 1,5155 ha, N – 0,5538 ha, Ws – 1,3654 ha,  przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „RACIBORKI” pod produkcję rolną wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem bez zabudowy. Dopuszcza się zalesienie terenu. Funkcja uzupełniająca : nieużytki, drogi polne, kanały i rowy melioracyjne wraz z urządzeniami. Na nieruchomości w południowo – wschodniej części znajduje się podziemna sieć uzbrojenia - kanalizacja deszczowa (wylot odprowadzający wody z terenów sąsiednich). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 209/2 w obr. 13 wpisanej w księdze wieczystej KO1I/00047128/6, polegającej na prawie wstępu w/w na nieruchomość obciążoną służebnością w celu swobodnego dostępu do przebiegającej przez nią sieci kanalizacji deszczowej, w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Z lokalizacją sieci kanalizacji deszczowej można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości  pok. 203, ewentualne przełożenie sieci możliwe będzie wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci staraniem i na koszt nabywcy działki. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00035994/0.

 

Cena wywoławcza   - 140.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Wadium                     -    14.000,00 zł

Minimalne postąpienie -      1.400,00 zł

 

3.   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 83 i 432/16 o łącznej pow. 8.183 m2, położonej w obrębie 18 przy ul. Bukowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „PILSKA” pod usługi komercyjne, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej i średniej intensywności zagospodarowania, działka nr 432/16 – stanowi ulicę wewnętrzną. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1I/00021725/3.

 

Cena wywoławcza   - 405.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                     -   40.500,00 zł

Minimalne postąpienie -     4.050,00 zł

 

Przetarg w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 07 sierpnia 2014 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy Placu Wolności 13. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 01 sierpnia 2014 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie : pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 (II p.) lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/

Powiadom znajomego