W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek

pl. Wolności 13

78-400 Szczecinek

 

tel. +48 94 371 41 58

fax +48 94 374 02 54

Wykaz telefonów

 

e-mail: urzad@um.szczecinek.pl

skrytka ePUAP:

/UMSzczecinek/skrytka

www.szczecinek.pl

 

NIP Miasta Szczecinek: 673 00 10 209

REGON Miasta Szczecinek: 330920890

Identyfikator gminy TERYT: 3215011

II przetarg na zbycie nieruchomości - ul. Lelewela

Szczecinek, 23 lipca 2015r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki nr: 296 i 297 o łącznej pow. 5.266 m2 w obrębie 13 przy ul. Lelewela w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Parkowa I” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługową - usługi turystyki, sportu i rekreacji. Na nieruchomości znajdują się obiekty nietrwale związane z gruntem, stanowiące własność Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka” z siedzibą w Szczecinku. Część działek nr : 296 i 297 o pow. 1.510 m2  jest wydzierżawiona Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka”, umowa dzierżawy wygasa z dniem 31.12.2015r. Na działce nr 297 w obr. 13 znajduje się studnia oraz podziemne sieci uzbrojenia : wodociąg, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości na okres do dnia 31 grudnia 2015r. nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka” z siedzibą w Szczecinku jako właściciela studni i wodociągu zgodnie z załącznikiem określającym położenie budowli i sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (studni i sieci wodociągowej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem określającym położenie sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci kanalizacji sanitarnej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich w pasie  gruntu zgodnie z przebiegiem  sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem w/w sieci, wymagane jest ich przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela sieci. Z lokalizacją sieci można zapoznać się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinek (pokój nr 203). Ponadto sprzedaż działki nr 296 w obr. 13 nastąpi z równoczesnym ustanowieniem nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki nr 295 w obr. 13 przy ul. Lelewela w Szczecinku, która wpisana jest do księgi wieczystej KO1I/00022289/1, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 296 w obr.13 do działki nr 295 w obr. 13. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży wpisana jest do księgi wieczystej nr KO1I/00047119/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 18.06.2015r.

Cena wywoławcza       - 990.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wadium                         -    99.000,00 zł

Minimalne postąpienie    -      9.900,00 zł

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 24 września 2015 r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek przy Placu Wolności 13 w sali nr 104.

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 18 września 2015 r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu,  aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 203 lub telefonicznie pod numerem (0-94) 371-41-41(40). Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl – Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl – Przetargi na zbycie nieruchomości.

 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/

Powiadom znajomego