Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym odrębnie do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie miasta Szczecinek

 

I.        Uprawnieni wnioskodawcy:

1.     W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

2.     Wnioskodawcy, o którym mowa w ust.1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 2013 r.).

II.        Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Szczecinek na rok 2021 - 20 000 zł.

III.        Dotacja może być przyznana na finansowanie nakładów określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.).

IV.        Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Burmistrza Miasta Szczecinek Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały, od której nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Miastem Szczecinek, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

V.        Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Ur. Woj. Zach. Zachodniopomorskiego poz. 2669), dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.szczecinek.pl/?a=1126.

VI.        Wymagania formalne:

1.     Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek. Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się załączniki zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 uchwały.

2.     Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).

VII.        Miejsce i termin składania wniosków:

1.     Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać – do dnia 31 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

2.     Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.