Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


URZĄD MIASTA
    Dni i godziny pracy (1)
    Kontakt z Urzędem Miasta (1)
    Kierownictwo Urzędu (0)
        Burmistrz Miasta (1)
        Zastępca Burmistrza Miasta (1)
        Zastępca Burmistrza Miasta (1)
        Sekretarz Miasta (1)
        Skarbnik Miasta (1)
    Organizacja Urzędu (0)
        Struktura organizacyjna Urzędu (0)
        Wydział Rozwoju (1)
        Wydział Finansowy (1)
        Wydział Planowania Przestrzennego (1)
        Wydział Komunalny (1)
        Wydział Nieruchomości (1)
        Wydział Organizacyjny (1)
        Wydział Nadzoru (1)
        Wydział Spraw Obywatelskich (1)
        Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1)
        Referat Ochrony Środowiska (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Biuro Rady Miasta (1)
        Biuro Informatyki (1)
        Biuro Inwestycyjne (1)
        Biuro Spraw Społecznych (1)
        Audytor wewnętrzny (1)
        Główny specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (1)
        Główny specjalista ds. architektury (1)
        Główny specjalista ds. zamówień publicznych (1)
        Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (1)
    Koordynator do spraw dostępności (1)
    Przyjęcia interesantów (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Stan przyjmowanych spraw (1)
    Wykaz kont bankowych (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    IOD (1)
    Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych (1)
    Przepisy prawa (1)

REKRUTACJA
    Ogłoszenie o naborach (0)
    Informacje o wynikach naborów (1)
    Druki do pobrania (1)

PORADNIK INTERESANTA
    Sprawdź, czy Twój dowód jest gotowy (0)
    Komunikacja w języku migowym (1)
    Procedury załatwiania spraw - KARTY USŁUG (0)
        Akta stanu cywilnego (6)
        Alkohol - zezwolenia (5)
        Deklaracja dotycząca źródeł ciepła (1)
        Dowody osobiste (3)
        Drzewa - zezwolenia na usunięcie (1)
        Działalność gospodarcza (4)
        Dzierżawa gruntu (5)
        Udostępnianie danych jednostkowych (1)
        Imiona, nazwiska (4)
        Imprezy masowe - zezwolenia (1)
        Karty z systemem ulg i uprawnień (3)
        Lokalizacja inwestycji (10)
        Małżeństwa (4)
        Medal za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - nabycie (7)
        Nieruchomości - pozostałe sprawy (15)
        Odpady komunalne (2)
        Pas drogowy (1)
        Podatki-deklaracje i informacje podatkowe (1)
        Podatki - inne (4)
        Podatki - postępowanie (13)
        Podatki - ulgi (1)
        Podatki - zobowiązania (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rejestr wyborców (1)
        Skargi, wnioski, zapytania do urzędu (1)
        Stypendia (1)
        Taksówki - procedury (1)
        Wojsko (3)
        Wyjazd za granicę (1)
        Wymeldowania i zameldowania (7)
        Urodzenia (2)
        Usuwanie wyrobów zawierających azbest (1)
        Zgon (1)
        Zgromadzenia (2)
        Zlecanie zadań NGO (1)
    Doręczanie pism elektronicznych (1)
    Dziennik Ustaw i Monitor Polski (1)
    Dzienniki Urzędowe Woj. Zachodniopomorskiego (1)

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU
    Podstawy prawne działania (1)
    Statut Miasta (1)
    Zadania Miasta (1)

RAPORTY O STANIE MIASTA
    Raporty o stanie miasta (1)

RADA MIASTA
    Informacja o najbliższej sesji (1)
    Sposób stanowienia aktów prawa miejscowego (1)
    Skład Rady Miasta (1)
    Kompetencje Rady Miasta (1)
    Komisje Rady Miasta (0)
        Komisja Budżetowo - Ekonomiczna (1)
        Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (1)
        Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska (1)
        Komisja Prawa, Legislacji i Porządku Publicznego (1)
        Komisja Problemów Społecznych (1)
        Komisja Rewizyjna (1)
        Komisja Rozwoju Gospodarczego i Samorządności (1)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
    Dyżury Radnych Rady Miasta (1)
    Protokoły z sesji Rady Miasta (0)
        2021 rok (1)
        2020 rok (1)
        2019 rok (1)
        2018 rok (1)
        2017 rok (1)
        2016 rok (1)
        2011 - 2015 (5)
        2004 - 2010 (7)
    Interpelacje i zapytania Radnych (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 rok (12)
            2020 rok (2)
            2021 rok (1)
    Transmisja i nagrania sesji Rady Miasta (1)

JEDNOSTKI POMOCNICZE
    Rady Osiedli (7)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I SPÓŁKI
    Spółki prawa handlowego (0)
        AQUA-TUR Sp. z o. o. (1)
        Komunikacja Miejska Sp. z o. o. (1)
        Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. (1)
        Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (1)
        Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (1)
        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. (1)
    Jednostki budżetowe (0)
        Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (1)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku (1)
        Miejskie Centrum Wsparcia w Szczecinku (1)
        Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku (1)
        Straż Miejska w Szczecinku (1)
        Środowiskowy Dom Samopomocy "Walentynka" w Szczecinku (1)
    Jednostki kultury (0)
        Muzeum Regionalne (1)
        Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (1)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Urząd Miasta (22)
    Radni Rady Miasta (0)
        Kadencja 2018-2023 (21)
        Kadencja 2014- 2018 (23)
    Spółki Miasta Szczecinek (12)
    Jednostki organizacyjne Miasta Szczecinek (25)
    Placówki oświatowo - wychowawcze (9)
    Wzory oświadczeń majątkowych (1)

PRAWO LOKALNE
    Akta prawa miejscowego (0)
    Podatki i opłaty (12)
    Interpretacje indywidualne Burmistrza Miasta Szczecinek (5)
    Uchwały Rady Miasta (0)
        2021 rok (7)
        2020 rok (12)
        2019 rok (15)
        2018 rok (18)
        2017 rok (17)
        2016 rok (15)
        2015 rok (16)
        2014 rok (15)
        2013 rok (12)
        2012 rok (11)
        2011 rok (15)
        2010 rok (14)
        2009 rok (14)
        2008 rok (11)
        2007 rok (12)
        2006 rok (14)
        2005 rok (11)
        2004 rok (9)
        2003 rok (9)
        2002 rok (12)
    Zarządzenia Burmistrza Miasta (0)
        2021 rok (1)
        2020 rok (1)
        2019 rok (1)
        2018 rok (1)
        2017 rok (1)
        2016 rok (1)
        2015 rok (1)
        2014 rok (1)
        2013 rok (1)
        2012 rok (1)
        2011 rok (1)
        2010 rok (1)
        2009 rok (1)
        2008 rok (1)
        2007 rok (1)
        2006 rok (1)
        2005 rok (1)
        2004 rok (1)
        2003 rok (1)
        2002 rok (1)

FINANSE MIASTA
    Budżet (0)
        Budżet Miasta Szczecinek na rok 2021 (1)
        Budżet Miasta Szczecinek na rok 2020 (1)
        Budżet Miasta Szczecinek na rok 2019 (1)
        Budżet Miasta Szczecinek na rok 2018 (1)
        Budżet Miasta Szczecinek - archiwum (0)
            Budżet Miasta Szczecinek na rok 2017 (1)
            Budżet Miasta Szczecinek na 2016 rok (1)
            Budżet Miasta Szczecinek na 2015 rok (1)
            Budżet Miasta Szczecinek na 2014 rok (1)
            Budżet Miasta Szczecinek w latach 2004-2013 (1)
    Wieloletnia prognoza finansowa (1)
    Projekty budżetu i wpf (1)
    Informacje z wykonania budżetu (1)
    Sprawozdania budżetowe (0)
        2019 rok (4)
        2018 rok (4)
        2012 - 2017 (6)
        2020 rok (4)
        2021 rok (2)
    Sprawozdania finansowe (0)
        2019 (3)
        2018 (3)
        2020 (3)
    Opinie RIO (7)
    Informacja Burmistrza Miasta w oparciu o art. 37 ustawy o finansach publicznych (0)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 - 2011 (5)
        2010 - 2005 (6)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia publiczne (0)
    Plany zamówień publicznych (0)

NIERUCHOMOŚCI
    Nieruchomości przeznaczone do zbycia (0)
        2021 (21)
        2020 (20)
        Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości (12)
        Archiwum (0)
            2019 (21)
            2018 (19)
            2017 (22)
            2016 (22)
            2015 (30)
            2014 (21)
            2013 (2)
    Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (0)
        2021 (0)
        2020 (1)
    Mienie komunalne (0)
        Ogłoszenia (1)

INWESTYCJE
    Inwestycje a środowisko (0)
    Inwestycje celu publicznego (0)

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
    Analizy (1)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Ogłoszenia (7)

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
    Zagospodarowanie przestrzenne - obowiązujące plany i studium (1)
    Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (0)
        2020 rok (1)
        2021 rok (5)
    Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego (0)
        2020 rok (0)
        2021 rok (3)
    Obwieszczenie o przyjęciu planu miejscowego (0)
        2020 rok (0)
        2021 rok (2)
    Dane przestrzenne aktów planowania przestrzennego (3)

PROGRAMY I ZAMIERZENIA
    Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek (1)
    Gminny program opieki nad zabytkami (1)
    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (1)
    Gminny program wspierania rodziny (1)
    Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (1)
    Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek (1)
    Program Aktywności Lokalnej Miasta Szczecinek (1)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (1)
    Program Rewitalizacji (1)
    Program usuwania azbestu (1)
    Rehabilitacja seniorów 65+ na lata 2021-2024 (0)
    Rehabilitacja seniorów 65+ na lata 2017-2020 (1)
    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (1)
    Strategia Rozwoju Miasta (1)
    Strategia Transportowa Miasta Szczecinek (1)
    Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych (1)
    Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem (1)

KONSULTACJE
    2020 rok (3)
    Archiwum (0)
        2019 rok (5)
        2018 rok (3)
        2017 rok (2)
        2016 rok (2)
        2015 rok (3)
        2014 rok (2)
        2013 - 2011 (9)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Konkursy (0)
        2021 rok (2)
        2020 rok (10)
        2019 rok (8)
        Archiwum (0)
            2017 rok (7)
            2016 rok (14)
            2015 rok (9)
            2014 rok (9)
            2013 rok (12)
            2018 rok (9)
            2012 rok (9)
            2011 - 2009 (16)
    Małe granty (7)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (1)
    Sprawozdania (1)
    Druki do pobrania (1)

KONTROLA W ADMINISTRACJI
    Kontrole wewnętrzne nowe (0)
        2021 rok (1)
        2020 rok (1)
        2019 rok (1)
        2018 rok (1)
        2017 rok (1)
        2016 rok (1)
        2015-2011 (5)
        2010-2004 (7)
    Kontrole zewnętrzne (0)
        2018 rok (7)
        2017 rok (7)
        2016 rok (8)
        2015 rok (5)
        2014 rok (12)
        2013 rok (5)
        2012 rok (5)
        2011-2004 (8)

PETYCJE
    2021 rok (6)
    2020 rok (10)
    2019 rok (6)
    2018 rok (4)
    2017 rok (1)
    2016 rok (4)

INFORMACJE
    Udostępnianie informacji publicznej (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (1)
    Archiwalny wykaz danych środowiskowych (1)
    Lobbing (1)
    Ogłoszenia (25)
    Obwieszczenia (9)
    Wykaz nazw ulic Miasta Szczecinek (1)
    Zgromadzenia publiczne (6)
    Taryfa za wodę i ścieki (1)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)

WYBORY
    Obwody głosowania (1)
    Archiwum (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (8)
        Wybory ławników 2019 (3)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (5)
        Wybory do Rad Osiedli 2019 (4)
        Wybory Samorządowe 2018 (9)
        Wybory Prezydenta RP 2020 (1)
            Informacje dla obwodowych komisji wyborczych (1)
            Informacje dla wyborców (4)

OBSŁUGA BIULETYNU
    Redakcja (1)

Test

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij