Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek
Urząd Miasta Szczecinek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecinek.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre pliki PDF opublikowane jako skany dokumentów,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Szczecinek, urzad@um.szczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 943714158. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Urząd Miasta Szczecinek mieści się 4-kondygnacyjnym budynku A i B.
  Do budynku A prowadzą dwa wejścia - pierwsze główne wejście schodami od Pl. Wolności, drugie – od strony dziedzińca przy parkingu Urzędu, które umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych.
  Dostęp do budynku B znajduje się od strony parkingu, przez dziedziniec Urzędu, również dla osób niepełnosprawnych oraz przez budynek A – przejście przez parter, wychodząc na dziedziniec Urzędu.
  Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się przy ul. 1-go Maja, zapewniające swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.
  Wejście do obu budynków jest dostępne w godzinach pracy Urzędu.
  Punkt informacyjny – Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do Urzędu. Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.
  Przy każdym wejściu do budynku A widnieją znaki informujące o kierunku możliwego bezpośredniego, bezpiecznego i łatwego wejścia dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynkach Urzędu wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi są przestronne, bezpieczne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
  Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się: po prawej stronie przy wejściu od strony dziedzińca, na każdym piętrze w budynku B oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. Toalety wyposażone są w sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku – są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
  Ponadto w budynku A znajduje się dźwig osobowy, dostępny od dziedzińca Urzędu, umożliwiający przemieszczanie osób niepełnosprawnych na wózkach, natomiast w budynku B – winda dla osób niepełnosprawnych.
  W Urzędzie Stanu Cywilnego zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
  W tym zakresie brak barier architektonicznych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku A Urzędu Miasta znajduje się winda wyposażona w moduł głosowy, którego celem jest wspomaganie słyszenia oraz nakładki braille’a na wewnętrznym panelu sterującym.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na parkingu przy Urzędzie Miasta wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym D-18a i tabliczką T-29 oraz znakami poziomymi P-18 i P-24 malowanymi na niebieskim tle. Sposób wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym, woda dla psa zostanie podana na prośbę petenta. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miasta Szczecinek. Warunkiem wejścia na teren Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest obowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego na miejscu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Interesanta Urzędu. Więcej informacji można znaleźć na karcie Komunikacja w języku migowym.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij