Na podstawie upoważnień ustawowych (art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust. 1 i 2, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym) Radzie Miasta Szczecinek przysługuje prawo stanowienia aktów publicznoprawnych, obowiązujących na obszarze działania, tj. na terenie miasta Szczecinek.

Akty prawne ustanawia Rada w formie uchwał podejmowanych na sesji w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Szczegółowy tryb pracy Rady jako organu Miasta Szczecinek, a zwłaszcza organizacji i przebiegu sesji, a także procedury uchwałodawczej określa Statut Miasta Szczecinek.

 

Zgodnie z § 9 Statutu Miasta:

·   inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Burmistrz Miasta, komisje stałe Rady, Kluby Radnych oraz grupa co najmniej 5 radnych. Wniosek o podjęcie uchwały powinien zawierać projekt uchwały z uzasadnieniem, opinią właściwej Komisji Rady oraz określać projektodawcę,

·   w głosowaniu biorą udział jedynie radni,

·   uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady,

·   bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rada w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących,

·   bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady wymaga:

a)  uchwała w sprawie absolutorium,

b)  uchwała w przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta w związku z nie udzieleniem absolutorium, w głosowaniu imiennym,

·   większości 3/5 głosów ustawowego składu Rady wymaga uchwała podejmowana w głosowaniu imiennym w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie Burmistrza Miasta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium.

 

Komisje stałe Rady podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków, uchwalonych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i przedkładanych Przewodniczącemu Rady celem skierowania do odpowiedniego organu.

 

Uchwały Rady Miasta, które stanowią prawo miejscowe, zgodnie z art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy odrębnych przepisów (art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego podlegają również budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu.

 

    W sprawach niezastrzeżonych do uprawnień Rady Miasta Burmistrz Miasta wydaje zarządzenia, a w indywidualnych sprawach decyzje administracyjne.