2 sierpnia 2021 r.,
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1142) – zwanym dalej NSP 2021

 

Pan Daniel Rak – Gminny Komisarz Spisowy w Szczecinku ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

 

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

 

Termin składania ofert: 2-6 sierpnia 2021 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1)    mieć ukończone 18 lat,

2)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ogólne:

1.      Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Szczecinek. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.

2.      Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3.      Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Urząd Statystyczny nie pokrywa kosztów np. za wzięty urlop na szkolenie, a w przypadku powołania na rachmistrza spisowego – kosztów za dojazd na podpisanie umowy i odbiór sprzętu.

4.      Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5.      Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6.      Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.

7.      Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

1)    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

2)    format pliku – JPG,

3)    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

a)    przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

b)    przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

 

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1)      przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;

2)      zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3)      przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania: Oferta kandydata na rachmistrza spisowego):

1)      dane osobowe i kontaktowe:

a)    imię (imiona) i nazwisko,

b)    datę urodzenia,

c)     adres zamieszkania,

d)    numer telefonu,

e)    adres e-mail,

2)     oświadczenie o:

a)    nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b)    posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

c)     znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

d)    świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Składanie ofert:

1.      Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową Urzędu: spis@um.szczecinek.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów w Urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do Urzędu;

b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);

c)     w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);

d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

2.      Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

3.      Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.      Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Szczecinku – nr tel. 94 37 141 26, e-mail: spis@um.szczecinek.pl.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

(-) DANIEL RAK