Telefon: 94 37 141 53, pokój nr 115, budynek B

 

Do zadań Biura Spraw Społecznych należy:

1)    opracowywanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

2)    prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;

3)    obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4)    przygotowywanie postępowań zlecenia realizacji zadań Miasta organizacjom pozarządowym lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zlecanych zadań, z wyjątkiem zadań w zakresie sportu i pomocy społecznej;

5)    pracowywanie rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6)    koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

7)    prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim;

8)    realizowanie projektów z zakresu komunikacji społecznej skierowanych do mieszkańców Szczecinka;

9)    opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych i prospołecznych oraz inicjowanie działań w tym zakresie, kreowanie nowych rozwiązań na rzecz polepszenia jakości usług w ww. obszarach.