Funkcję Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych pełni Tomasz Kołosowski.

Telefon: 94 37 141 50, pokój nr 107

Do zadań Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych należy całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

1)    przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza:

a)     w zakresie udzielania zamówień publicznych,

b)    w sprawie powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po uzgodnieniu składu komisji z dyrektorem\kierownikiem komórki organizacyjnej wnioskującym o przeprowadzenie zamówienia publicznego;

2)    przygotowywanie i przeprowadzanie w Urzędzie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych;

3)    koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

4)    uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

5)    udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu niezbędnych materiałów źródłowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

6)    opracowywanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie;

7)    opracowywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w Urzędzie;

8)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie;

9)    przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych (instruktaży) w Urzędzie w zakresie udzielania zamówień publicznych wg potrzeb komórek organizacyjnych;

10)  przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przekazywanie jej do archiwum.