Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.


Informacja o dzialaniach podejmowanych wobec Burmistrza Miasta Szczecinek przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 • Wystąpienie nr 1 w 2016r.
  Data wpłynięcia: 01.08.2016r.
  Forma wystąpienia: e-mail
  Podmiot wnoszący:
  Artur Brylikowski, nr w rejestrze zawodowych lobbystów 000351, Grupa loggingowa GRASS ROOTS LOBBING
  Wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia:
  przeslanie informacji w sprawie wprowadzenia zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie Urzędu, a w przypadku jego braku - sporządzenie wewnętrzengo zarządzenia w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie Urzędu.
 • Wystąpienie nr 1 w 2018r.
  Data wpłynięcia: 06.09.2018r.
  Forma wystąpienia: e-mail
  Podmiot wnoszący:
  Artur Brylikowski, nr w rejestrze zawodowych lobbystów 000351
  Wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia:
  przesłanie informacji odnośnie ilości wydanych zezwoleń na uprawę konopii włóknistych na terenie miasta Szczecinek oraz przesłanie informacji, czy na terenie miasta Szczecinek znajdują sie grunty wymagające lub nadające się do rekultywacji gleb.