Funkcję Głównego specjalisty ds. architektury sprawuje Tomasz Wolanin.

Telefon: 94 37 140 81, pokój nr 213

 

Do zadań Głównego specjalisty ds. architektury należy:

1)    sporządzanie koncepcji programowo–przestrzennych i projektów architektoniczno–budowlanych dla potrzeb inwestycji miejskich;

2)    składanie wytycznych architektonicznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

3)    przygotowanie koncepcji przestrzennych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian związanych z przestrzenią publiczną – wg potrzeb;

4)    opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

5)    opracowywanie we własnym zakresie koncepcji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, rozwiązaniami materiałowymi i szacunkowymi kosztami na polecenie Burmistrza, we współpracy z wydziałami/referatami;

6)    uczestniczenie w procesie opracowywania koncepcji oraz projektów budowlanych opracowywanych i zleconych przez wydziały/referaty;

7)    udział w posiedzeniach oceniających koncepcje oraz projekty budowlane opracowywane przez wydziały/referaty;

8)    współpraca z Wydziałem Komunalnym w zakresie zagospodarowywania terenów rekreacyjnych oraz budowy obiektów małej architektury.