Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym założeniem strategii jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców miasta przy współpracy wszystkich partnerów z obszaru polityki społecznej. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2019-2026 bazuje na wiedzy pozyskanej z diagnozy i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy (słabe strony). Bazuje również na potencjale służb pomocy społecznej miasta (mocne strony) i uwzględnia otoczenie zewnętrzne (szanse i zagrożenia). Strategia jest spójna z polityką rozwoju miasta.