W Urzędzie Miasta Szczecinek sprawy przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i załatwiane według obowiązujących przepisów prawa.

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie oraz postępowanie z dokumentacją określa Instrukcja kancelaryjna – stanowi o tym załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, pracownicy Urzędu załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, z zachowaniem terminów ustawowych.

Pracownicy są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

Z informacją o sposobie załatwienia sprawy, związanych z tym opłatach, wymaganych dokumentach, można zapoznać się wchodząc na poszczególne karty spraw.

O stanie przyjętej sprawy można dowiedzieć się bezpośrednio w komórce organizacyjnej Urzędu, w zakresie której znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego. Ponadto interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej.
Zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek.