Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3-5, art. 36 i 37 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz. 2411)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczysospolitej Polskiej" lub "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

     lub

     - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP .

2.   Do wglądu:

-    dowód osobisty lub paszport,

-  w przypadku zgłoszenia wyjazdu za granicę RP oraz powrotu przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

W przypadku zgłoszenia wyjazdu za granicę RP oraz powrotu przez pełnomocnika:

·       opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002 (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, czynności związane ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę lub powrotu dokonywane są od ręki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydawane na wniosek.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Obywatel Polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd; zgłoszenie wyjazdu poza granice RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2.    Obywatel Polski, który wyjeżdża poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

3.    Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. ZA osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.