Podstawa prawna: art. 64 § 1 lub art. 64 § 2 w związku z art. 65 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Potrącenie lub w przypadku odmowy potrącenia – decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy , pok. nr 005, tel. 94 37 141 12.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie potrącenia (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

W przypadku decyzji o odmowie potrącenia, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie potrącenia (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.