Podstawa prawna:
art. 46-51, 53 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r. poz. 510)
rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523)
rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017r. w sprawie 
opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

    lub

    - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP.

2.   Załączniki:

·       dowód wpłaty lub dokonania przelewu.

3.   Dokumenty potwierdzające interes prawny (np. wezwanie z sądu, wyroki sądowe, wezwania komornicze itp.).

4.   Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych. Informację można uzyskać wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody od osoby, której dane dotyczą.

5.   Jeżeli sprawa będzie załatwiana przez pełnomocnika, należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnik jest najbliższą rodziną, pełnomocnictwo jest bezpłatne).

 

OPŁATY:

Opłata za:

- udostępnienie danych osobowych - 31 zł,
- udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

wnoszona przed złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pisemna informacja, której odbiór następuję osobiście lub drogą pocztową .

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.