Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.))

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów.

2.    Załączniki:

·      w przypadku, gdy usunięcie drzew związane jest z budową domu lub infrastruktury technicznej:

-      projekt zagospodarowania działki z naniesionymi drzewami krzewami,

-      decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska, pok. nr 116, budynek B, tel. 94 37 141 34.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.   Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.   W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

3.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.