Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

1)    Przeprowadzanie analiz ryzyka w zidentyfikowanych obszarach działalności w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych.

2)   W oparciu o wyniki analiz, o których mowa w ust. 1 sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

3)   Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych:

a)    na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,

b)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także poza powyższym planem.

4)   Prowadzenie dokumentacji z przebiegu i wyników audytów wewnętrznych.

5)   Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów i przedkładanie wniosków usprawniających.

6)   Prowadzenie obiektywnej i niezależnej działalności, mającej na celu wspieranie Burmistrza oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.

7)   Współpraca z organami kontroli zewnętrznej.