Dyrektor Wydziału: Andrzej Kąkol

Telefon: 94 37 141 24, pokój nr 001

 

Zadania Wydziału:

1)   realizacja zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i o dowodach osobistych, w tym:

a)   zameldowania i wymeldowania;

b)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego;

c)    przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL;

d)     wydawanie zaświadczeń;

e)     udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru dowodów osobistych;

f)      wydawanie dowodów osobistych;

g)     prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;

2)   prowadzenie spraw związanych z wyborami, w tym rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców;

3)   aktualizacja danych zawartych w rejestrze PESEL;

4)   przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach;

5)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji;

6)   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart oferujących system zniżek i dodatkowych uprawnień;

7)   potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;

8)   współpraca z organami sprawiedliwości, policją i strażą miejską w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.