Przełożona Biura: Dorota Rusin-Hardenbicker

Telefon: 94 37 141 58, pokój nr 102

Zadania Wydziału:

1.     Przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta.

2.    Współpraca z Wydziałem Rozwoju w zakresie ustalania priorytetowych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Planie Rozwoju Lokalnego.

3.     Przygotowywanie i realizacja inwestycji miejskich.

4.     Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych.

5.     Rozliczanie inwestycji miejskich przy współpracy z Wydziałami: Finansowym i Rozwoju.

6.    Prowadzenie spraw związanych z modernizacją i budową urządzeń komunalnych oraz uzbrojeniem terenów pod budownictwo.

7.   Współdziałanie z Wydziałami: Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w sprawach projektowania koncepcji i wykonywania projektów zagospodarowania i podziału terenu.

8.   Bieżące informowanie o zakończonych inwestycjach Wydziały:

a)    Nieruchomości, celem rozpoczęcia procedury naliczania opłat adiacenckich,

b)    Komunalny, do celów ewidencyjnych.

9.    Udział w przeglądach gwarancyjnych zakończonych inwestycji, eksploatowanych przez Miasto.

10.  Przygotowanie i realizacja remontów kapitalnych budynków i lokali biurowych Urzędu.