x

REGULAMIN
Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek*

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Szczecinek, a w szczególności:

1)    zakres działania wydziałów, referatów, biur i samodzielnych stanowisk,

2)    strukturę organizacyjną Urzędu Miasta.

 

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecinek,

2)    Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Szczecinek,

3)    Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecinek,

4)    Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Szczecinek,

5)    Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Szczecinek,

6)    Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecinek,

7)    Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Szczecinek,

8)    Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecinek,

9)    dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektora wydziału i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

10)  wydziale - należy przez to rozumieć wydział w Urzędzie i Urząd Stanu Cywilnego,

11)  kierownikach - należy przez to rozumieć kierownika referatu i kierownika biura,

12)  referatach - należy przez to rozumieć referaty, biura i samodzielne stanowiska w Urzędzie.

 

 

§ 3. Burmistrz przy pomocy Urzędu wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej o znaczeniu lokalnym, zadania z zakresu administracji rządowej oraz powiatu i województwa na podstawie porozumień z w/w.

 

 

§ 4. 1. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta, Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę oraz Burmistrza.

2. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

3. Działalność Urzędu jest finansowana z budżetu Miasta.

 

 

§ 5. Siedzibą Urzędu jest pl. Wolności 13, Szczecinek.

 

 

§ 6. Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego mieści się przy ul. 1-go Maja 5 w Szczecinku.

 

 

§ 7. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 

§ 8. 1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania zasad i wartości etycznych, które zostały określone w Kodeksie etyki pracowników samorządowych Urzędu.

2. Pracownicy Urzędu realizują ochronę danych osobowych zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

 

Rozdział II

Zasady kierowania Urzędem

 

 

§ 9. 1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Burmistrza i Sekretarza.

3. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Burmistrz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

5. Burmistrz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

6. Burmistrz nadzoruje sprawy obronne.

7. Burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej.

8. Burmistrz pełni funkcję Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

§ 10. 1. Zastępcy Burmistrza wykonują zadania objęte zakresem czynności oraz dodatkowe, powierzone przez Burmistrza, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

2. Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje funkcje Burmistrza w razie Jego nieobecności.

 

 

§ 11. 1. Sekretarz prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza.

2. Sekretarz w zakresie powierzonym przez Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.

3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)       zapewnienie sprawnego funkcjonowania zespołu, o którym mowa w § 12 ust. 1;

2)       sprawowanie nadzoru nad dyrektorami i kierownikami w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;

3)       nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;

4)       organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem a miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

4. (uchylony)

5. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i pracowników Biura Rady Miasta.

 

 

§ 12. 1. Burmistrz powołuje Zespół Konsultacyjny do wyrażania opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania Urzędu i Miasta.

2. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Miasta, Burmistrz może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy lub pełnomocnika.

3. W skład zespołów zadaniowych mogą wchodzić pracownicy Urzędu oraz osoby spoza Urzędu.

 

 

 

Rozdział III

Organizacja Urzędu

 

 

§ 13. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały, referaty, biura i samodzielne stanowiska oznaczone odpowiednimi symbolami:

 

1. Wydziały

 

1)   Rozwoju

– R

2)   Finansowy

– F

3)   Planowania Przestrzennego

– PP

4)   (uchylony)

 

5)   Komunalny

– K

6)   Nieruchomości

– N

7)   Organizacyjny

– OR

8)   Nadzoru

– ND

9)   Spraw Obywatelskich

– SO

10) Urząd Stanu Cywilnego

– USC

2. Referaty

 

1)    Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

– BZK

2)   Ochrony Środowiska

– OŚ

3. Biura

 

1)   Rady Miasta

– BRM

2)   Informatyki

– INF

3)   Inwestycyjne

– I

4)   Spraw Społecznych

– BS

4. Samodzielne stanowiska

 

1)   Audytor wewnętrzny

– A

2)   Inspektor danych osobowych

– IOD

3)   Główny specjalista ds. architektury

– AR

4)   Główny specjalista ds. Promocji i Kontaktów z Mediami

– PKM

5)   Główny specjalista ds. zamówień publicznych

– ZP

 

§ 14. Wydziałem kieruje dyrektor, a podczas jego nieobecności zastępca dyrektora lub wyznaczony pracownik wydziału.

 

 

§ 15. Referatem kieruje kierownik, a podczas jego nieobecności wyznaczony pracownik referatu.

 

 

§ 16. 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1)     planowanie potrzeb finansowych Miasta i tworzenie projektów budżetu Miasta, planu finansowego zadań zleconych i powierzonych;

2)     opracowywanie projektów zmian planów, o których mowa w pkt. 1;

3)     monitorowanie sytuacji finansowej Miasta poprzez współpracę z Wydziałami: Komunalnym, Nieruchomości i Rozwoju oraz Biurem Inwestycyjnym;

4)     inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych i ich pozyskiwanie;

5)     współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego;

6)     nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta;

7)     współpraca z bankami i instytucjami finansowymi.

3. Skarbnik sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Zadania Skarbnika jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.

5. Skarbnik dokonuje kontrasygnaty, jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

6. Skarbnik może zlecić przeprowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz u podatników, informując o powyższym Burmistrza.

7. Skarbnik współpracuje z Dyrektorem Wydziału Nadzoru.

8. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Finansowego.

 

 

§ 17. 1. Obsługa prawna realizowana jest na zewnątrz w drodze zlecenia, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

2. Do zadań Obsługi prawnej należy m.in.:

1)    zapewnienie obsługi prawnej organów Miasta i Urzędu,

2)    sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych,

3)    zastępstwo prawne Miasta i Urzędu przed sądami, urzędami i innymi organami.

 

 

 

Rozdział IV

Zadania dyrektorów wydziałów i kierowników referatów/ biur

 

 

§ 18. Do zadań i obowiązków dyrektorów, kierowników, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz Biura Rady Miasta i Biura Spraw Społecznych należy:

1)      zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału/referatu wynikających z Regulaminu;

2)      załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

3)      opracowywanie wniosków do projektów budżetu Miasta i informacji do sprawozdań z wykonania budżetu, w tym zadań gospodarczych w części dotyczącej wydziału/referatu;

4)      opracowywanie projektów uchwał Rady oraz realizacja podjętych uchwał;

5)      opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz realizacja wydanych zarządzeń;

6)      (uchylony)

7)   sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia komisji Rady;

8)   opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z innych przepisów, zarządzeń i poleceń Burmistrza;

9)     udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg, wniosków i petycji z zakresu działania wydziału/referatu;

10)  nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników tajemnic prawnie chronionych, postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz innych przepisów prawnych, w tym dotyczących danych osobowych;

11)  dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów w wydziale/referacie;

12)  usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału/referatu;

13)  współpraca z Biurem Obsługi Interesantów, a w szczególności w zakresie obiegu dokumentów oraz aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw;

14)  zapewnienie bieżącej aktualizacji zasobów informacyjnych dotyczących wydziału/referatu w Biuletynie Informacji Publicznej;

15)  uczestnictwo w sesjach Rady, w posiedzeniach komisji Rady zgodnie z dyspozycją Burmistrza, Zastępców Burmistrza i Sekretarza;

16)  zapewnienie obsługi, w tym protokołowanie narad organizowanych przez Zastępcę Burmistrza nadzorującego sprawy z zakresu działania wydziału/referatu;

17)  przestrzeganie prawidłowego wydatkowania poszczególnych środków budżetowych przez ich dysponentów;

18)  wykonywanie w wydziale/referacie kontroli zarządczej w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Burmistrza;

19)  opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników wydziału/referatu, w tym zadań w zakresie kontroli zarządczej;

20)  udostępnianie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w zakresie działania wydziału/referatu, w tym ustalanie wysokości należnej opłaty;

21)  wykonywanie zadań i obowiązków w zakresie obronności i ochrony ludności;

22)  nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

 

 

Rozdział V

Podstawowe zakresy działań wydziałów i referatów

 

 

§ 19. Do zadań Wydziału Rozwoju należy:

1)    prowadzenie i koordynacja działań Urzędu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych i środków ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych, w tym przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych dla wybranych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, ich monitoring i sprawozdawczość;

2)    współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych;

3)    opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta oraz monitoring realizacji celów i zadań wynikających z jej zapisów;

3a) (uchylony)

4)    opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5)    zapewnienie i udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście;

6)    promocja ofert inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego Miasta;

7)    obsługa organizacyjno-administracyjna działań związanych z procedurami formalno-prawnymi dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych;

8)    współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, a także innymi podmiotami i organizacjami w zakresie przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania inwestorów;

9)    prowadzenie Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu, a w szczególności:

a)    doradztwo w zakresie administracyjno-prawnych aspektów i procedur koniecznych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

b)    udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych dla MŚP z funduszy pomocowych oraz z innych źródeł zewnętrznych;

c)    organizowanie i/lub przeprowadzanie szkoleń dla MŚP o tematyce gospodarczej;

d)    współpraca z instytucjami okołobiznesowymi;

10) obsługa spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej;

11) obsługa spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na wykonywanie transportu drogowego;

12) obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

13) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie niebędących hotelami;

14) prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w funduszach, związkach i stowarzyszeniach;

15) wydawanie, odmowa wydania lub cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

16) wydawanie, odmowa i cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych na terenie m. Szczecinek oraz prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń;

17) przekazywanie informacji do Referatu Ochrony Środowiska o wydaniu zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.

 

 

§ 20. Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem budżetowym, księgowością, sprawozdawczością budżetową, a także nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, działanie na rzecz pozyskiwania wpływów z podatków i opłat lokalnych należnych Miastu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1)    opracowanie projektu budżetu Miasta, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia;

2)    opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta;

3)    prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu Miasta;

4)    przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

5)    przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie polegających na:

a)    zmianie planu wydatków;

b)    zmianie planu wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

c)     przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków;

6)    wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Wydział funkcji głównego dysponenta środków budżetowych przez:

a)   przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych;

b)   przekazywanie dotacji z budżetu Miasta jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom określonym w budżecie Miasta;

7)    obsługa finansowo-księgowa rachunków bankowych Miasta;

8)    prowadzenie obsługi bankowej Miasta w zakresie kredytów, pożyczek i obligacji;

9)    przygotowywanie projektów planów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych wieloletnich zobowiązań Miasta;

10) prowadzenie ewidencji księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy pomocowych;

11) rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek oraz ewidencji ich spłat;

12) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone Miasta;

13) prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i wyposażenia oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku;

14) przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet;

15) opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych;

16) bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta, w tym planów finansowych jednostek organizacyjnych z przebiegu wykonania;

17) prowadzenie rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) - rozliczanie w tym zakresie z właściwym urzędem skarbowym;

18) prowadzenie ewidencji wartościowej gminnych zasobów nieruchomości;

19) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych, będących wpływami z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Miasto, w tym odsetek i należności ubocznych;

20) prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw będących dochodami Miasta;

21) prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, inkasentów opłat;

22) przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Miasta;

23) prowadzenie ewidencji dochodów budżetu Miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz źródeł, w tym: dochodów własnych, udziałów w podatkach gromadzonych centralnie, subwencji, dotacji z budżetu państwa;

24) rozliczanie i odprowadzanie na rachunek dochodów budżetu państwa pozyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami;

25) sporządzanie sprawozdań z zakresu dochodów wynikających z przepisów prawa budżetowego i podatkowego, w tym także opracowywanie sprawozdań z wykonania dochodów za dany rok budżetowy;

26) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa;

27) windykacja podatków i opłat lokalnych, w tym wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Burmistrza roli organu podatkowego w zakresie należności podatkowych;

28) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania w/w zobowiązań podatkowych, tj. zastawy, hipoteki;

29) podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w w/w podatkach i opłatach lokalnych (upomnienia, tytuły wykonawcze);

30) udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie - Ordynacja podatkowa i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdawczość w tym zakresie.

 

 

§ 21. Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy:

1)    sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz jego zmian;

2)    przygotowanie materiałów i analiz niezbędnych do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3)    sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;

4)    prowadzenie rejestru uchwalonych planów miejscowych;

5)    prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych;

6)    dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych;

7)    opracowywanie wieloletnich programów sporządzania opracowań planistycznych;

7a)    opracowywanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

7b)    opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;  

8)    wydawanie wyrysów i wypisów ze studium oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

9)  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego, oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia;

10) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

11) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

12) opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w zakresie zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub decyzjami o warunkach zabudowy;

13) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

14) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;

15) wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą informacje o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;

16) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

17) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zgodności z ustaleniami planu miejscowego;

18) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego;

19) udostępnianie informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;

20) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

21) sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

 

§ 22. Do zadań Biura Inwestycyjnego należy:

1)    przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta;

2)    współpraca z Wydziałem Rozwoju w zakresie ustalania priorytetowych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i Planie Rozwoju Lokalnego;

3)    przygotowywanie i realizacja inwestycji miejskich;

4)    zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych;

5)    rozliczanie inwestycji miejskich przy współpracy z Wydziałami: Finansowym i Rozwoju;

6)    prowadzenie spraw związanych z modernizacją i budową urządzeń komunalnych oraz uzbrojeniem terenów pod budownictwo;

7)    współdziałanie z Wydziałami: Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w sprawach projektowania koncepcji i wykonywania projektów zagospodarowania i podziału terenu;

8)    bieżące informowanie o zakończonych inwestycjach Wydziały:

a)   Nieruchomości, celem rozpoczęcia procedury naliczania opłat adiacenckich;

b)   Komunalny, do celów ewidencyjnych;

9)    udział w przeglądach gwarancyjnych zakończonych inwestycji, eksploatowanych przez Miasto;

10) przygotowanie i realizacja remontów kapitalnych budynków i lokali biurowych Urzędu.

 

 

§ 23. Do zadań Wydziału Komunalnego należy:

1)    prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami urządzeń komunalnych i obiektów małej architektury;

2)    prowadzenie inwestycji związanych z budową obiektów małej architektury w zakresie urządzeń wystroju miasta, urządzeń rekreacyjnych i placów zabaw;

3)    utrzymywanie porządku i czystości na terenach miejskich;

4)    realizacja zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych, a zwłaszcza:

a)   zarządzanie siecią dróg miejskich;

b)   orzekanie o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego uszkodzenia;

c)    wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego;

5)    realizacja zadań własnych Miasta wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

6)    nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej;

7)    zapewnienie bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej Miasta;

8)    realizacja Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami;

9)    prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał Rady podjętych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

10) przyjmowanie, rejestracja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

11) wydawanie decyzji administracyjnych o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób uchylających się od złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub podających nieprawdziwe dane;

12) wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych lub wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;

13) organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

14) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania;

15) (uchylony)

16) przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz ich weryfikacja;

17) terminowe sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;

18) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

19) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

20) (uchylony)

21) rekultywowanie, meliorowanie i doprowadzanie infrastruktury do terenów przeznaczonych na pracownicze ogrody działkowe;

22) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;

23) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt;

24) ustalanie lokalizacji targowisk i kontrola przestrzegania regulaminu targowisk;

25) zakładanie, utrzymywanie, zarządzanie i wnioskowanie o zamknięcie cmentarzy komunalnych oraz sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojskowymi;

26) wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel, po upływie 40 lat od ostatniego pochowania;

27) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;

28) prowadzenie prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społeczno-użytecznych;

29) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji remontów bieżących budynków i lokali biurowych Urzędu;

30) bieżące utrzymanie oświetlenia Miasta.

 

 

§ 24. Do zadań Wydziału Nieruchomości należy:

1)    sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę najem i użyczenie i trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Miasta;

2)    przekazywanie nieruchomości stanowiących własność Miasta aportem do spółek;

3)    wygaszanie trwałego zarządu lub użytkowania nieruchomości stanowiących własność Miasta;

4)    rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego gruntów;

5)    tworzenie zasobów gruntów przeznaczonych na cele zabudowy Miasta;

6)    przejmowanie gruntów wydzielonych pod budowę dróg;

7)    nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta;

8)    zamiana nieruchomości Miasta na nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych i prawnych;

9)    oddawanie w użytkowanie wieczyste i użytkowanie gruntów pod rodzinne ogrody działkowe;

10) zlecanie wycen nieruchomości oraz prac geodezyjnych (podziałów nieruchomości, wznowienia granic, aktualizacji map i innych);

11) ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta;

12) prowadzenie spraw związanych z pierwokupami nieruchomości;

13) sporządzanie planu wykorzystania zasobów;

14) sporządzanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i dokonanie zmian w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta;

15) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub zmianą nazw ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom położonym w granicach administracyjnych Miasta;

16) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

17) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

18) wydawanie decyzji o naliczaniu opłat adiacenckich;

19) wydawanie decyzji o naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbyciem tych nieruchomości;

20) wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;

21) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

22) przygotowywanie ofert sprzedaży nieruchomości;

23) obsługa systemu podatkowego w zakresie nanoszenia przypisów (należności) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, sprzedaży mienia oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej;

24) wystawianie faktur VAT związanych z obrotem nieruchomościami Miasta;

25) sprawy z zakresu łowiectwa i rolnictwa;

26) przekazywanie informacji dotyczących majątku Miasta do Wydziału Finansowego.

 

 

§ 25. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1)    prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;

2)    prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw;

3)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów przedszkoli i szkół;

4)    zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż;

5)    zabezpieczenie materialne i techniczne obiektów Urzędu;

6)    gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu;

7)    administrowanie budynkami, o których mowa w § 5 i 6, z wyłączeniem zadań określonych w § 22 pkt 10 i § 23 pkt 29;

8)    organizacja prawidłowego nadzoru nad mieniem Urzędu;

9)    prowadzenie archiwum zakładowego;

10) prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, a w szczególności:

a)   przyjmowanie i ewidencja elektroniczna korespondencji wpływającej do Urzędu;

b)   udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;

c)    przekazywanie interesantom druków służących załatwieniu sprawy i udzielanie pomocy w ich wypełnianiu lub ich wypełnianie;

11) obsługa sekretariatu Burmistrza;

12) organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie;

13) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, referendum ogólnokrajowego lub gminnego;

14) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,

15) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych oraz książki kontroli.

 

 

§ 26. Do zadań Wydziału Nadzoru należy:

1)    kontrola, w tym finansowo-księgowa, miejskich jednostek organizacyjnych;

2)    kontrola w zakresie wykorzystania dotacji budżetowych;

3)    kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych przez miejskie jednostki organizacyjne;

4)    sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta lub w stosunku do których Miasto posiada inny tytuł prawny;

5)    prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją przez zarządców obiektów budowlanych, o których mowa w pkt. 4 obowiązku wykonywania kontroli okresowych i rzetelnego prowadzenia książek obiektów budowlanych;

6)    kontrola powszechności i rzetelności składanych informacji do wymiaru podatku;

7)    prowadzenie okresowych kontroli inkasentów opłaty targowej;

8)    kontrola punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w zakresie:

a)    prawidłowości danych w oświadczeniach o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

b)    zaopatrywania się u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

9)    współpraca z Wydziałem Rozwoju w zakresie planowania kontroli prawidłowości danych w oświadczeniach o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;

10) opracowywanie zaleceń pokontrolnych;

11) przedkładanie Burmistrzowi wniosków z przeprowadzonych kontroli;

12) prowadzenie dokumentacji jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółek utworzonych przez Miasto;

13) (uchylony)

14) przygotowywanie postępowań zlecenia realizacji zadań Miasta w zakresie sportu i pomocy społecznej organizacjom pozarządowym lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zlecanych zadań;

15) obsługa, w tym protokołowanie, przyjęć interesantów przez Burmistrza i Z-ców Burmistrza;

16) ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków, w zakresie właściwości Burmistrza;

17) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznych;

18) współdziałanie ze Skarbnikiem;

19) prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym przez Miasto;

20) (uchylony)

 

 

§ 27. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1)    realizacja zadań wynikających z ustaw o ewidencji ludności i o dowodach osobistych, w tym:

a)    zameldowania i wymeldowania;

b)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego;

c)     przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL;

d)    wydawanie zaświadczeń;

e)    udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru dowodów osobistych;

f)     wydawanie dowodów osobistych;

g)    prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;

2)    prowadzenie spraw związanych z wyborami, w tym rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców;

3)    aktualizacja danych zawartych w rejestrze PESEL;

4)    przyjmowanie zgłoszeń o zgromadzeniach;

5)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji;

6)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart oferujących system zniżek i dodatkowych uprawnień;

7)    potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;

8)    współpraca z organami sprawiedliwości, policją i strażą miejską w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

§ 27a. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1)    realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym:

a)    sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

b)    przyjmowanie oświadczeń o:

-        wstąpieniu w związek małżeński;

-        uznaniu ojcostwa;

-        zmianie imienia (imion) bądź nazwiska dziecka;

-        powrotu osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

c)     wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;

d)    rejestracja uznań w rejestrze stanu cywilnego;

e)    wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu wyczekiwania;

f)     transkrypcja i odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;

g)    rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;

h)    prostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego;

i)      aktualizacja rejestru stanu cywilnego;

2)    aktualizacja danych zawartych w rejestrze PESEL;

3)  wydawanie decyzji administracyjnych dot. zmiany imienia i nazwiska;

4)  przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz organizacja uroczystości związanych z ich wręczeniem.

 

 

§ 28. Do zadań Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:

1)    opracowywanie i realizowanie miejskich planów: reagowania kryzysowego, obrony cywilnej, nadzór nad opracowywaniem takich planów w podległych spółkach miejskich i jednostkach organizacyjnych;

2)    wykonywanie zadań wynikających z przepisów o stanie klęski żywiołowej we współdziałaniu z wydziałami/referatami oraz kierownikami jednostek i spółek podległych Miastu, szefami zespolonych służb, inspekcji i straży;

3)    dokonywanie oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wykonywanie czynności związanych z ogłoszeniem lub odwołaniem przez Burmistrza pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

4)    przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania;

5)    tworzenie i przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej;

6)    obsługa Miejskiego Zespołu Reagowania;

7)    organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i kierowania obronnością;

8)    prowadzenie stałego monitoringu zdarzeń o symptomach sytuacji kryzysowej;

9)    współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie zabezpieczania i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;

10) prowadzenie magazynu sprzętu OC;

11) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego, w tym:

a)   opracowywanie planów i programów;

b)   opracowywanie dokumentacji ćwiczeń i treningów;

12) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w ramach planowania obronnego, w tym:

a)   planu operacyjnego funkcjonowania Miasta;

b)   dokumentacji stanowiska kierowania;

13) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru, zapewnienie właściwego obiegu informacji dla potrzeb kierowania i podejmowania decyzji;

14) sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych, opracowywanie rocznych planów kontroli, zarządzanie kontroli oraz koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich;

15) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Burmistrza wynikających z wprowadzenia stanu wojennego - we współdziałaniu z wydziałami/referatami i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami miejskimi;

16) organizowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie ludności;

17) planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały;

18) realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a zwłaszcza:

a)    udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;

b)    prowadzenie dokumentacji związanej z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne;

c)     organizowanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z akcją kurierską;

d)    prowadzenie postępowań w sprawie spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego;

19) przestrzeganie obiegu dokumentów korespondencji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone";

20) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej;

21) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w sytuacji klęski żywiołowej;

22) prowadzenie spraw obronnych Urzędu.

 

 

§ 29. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy:

1)    realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 21 pkt 13 w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień;

2)    sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska;

3)    realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania decyzji:

a)    wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem;

b)    nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w związku ze zmianą stanu wody na gruncie lub odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;

4)    koordynowanie zadań w zakresie utrzymania właściwej jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta;

5)    opracowywanie inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność Miasta;

6)    realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień;

7)    zakładanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień;

8)    realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym Miasta;

9)    współdziałanie z Wydziałem Komunalnym przy realizacji Programu Gospodarki Odpadami;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o odpadach;

10a) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji na odzysk i unieszkodliwianie odpadów;

11) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie;

12) opiniowanie projektów prac geologicznych;

13) współpraca w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Szczecinku, sąsiednimi gminami, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

14) sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych;

15) wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

16) przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich rejestracja.

 

 

§ 30. 1. Do zadań Biura Rady Miasta należy:

1)    sporządzanie terminarzy posiedzeń Rady, jej komisji oraz przekazywanie radnym materiałów na posiedzenia;

2)    przygotowanie i obsługa sesji Rady, jej komisji oraz klubów radnych, w tym obsługa protokolarna sesji i posiedzeń komisji;

3)    prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych;

4)    przygotowywanie projektów wniosków o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego aktów normatywnych Rady oraz innych aktów zgłaszanych przez wydziały i referaty Urzędu i przesyłanie tych wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego;

5)    przekazywanie Burmistrzowi, wydziałom, referatom, miejskim jednostkom organizacyjnym i spółkom miejskim uchwał Rady;

6)    (uchylony)

7)    zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów;

8)    opracowywanie projektów dokumentów legislacyjnych na potrzeby Przewodniczącego Rady i radnych;

9)  przyjmowanie i prowadzenie spraw dot. petycji, skarg i wniosków w zakresie właściwości Rady;

10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecinek oraz Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Miasta Szczecinek";

11) nadzór oraz koordynowanie działań Rad Osiedli;

12) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych;

13) przygotowywanie wyborów do Rad Osiedli;

14) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.

2. Przewodniczący Rady jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura w przypadku wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych.

 

 

§ 31. (uchylony)

 

 

§ 32. Do zadań Audytora wewnętrznego należy:

1)    przeprowadzanie analiz ryzyka w zidentyfikowanych obszarach działalności w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;

2)    w oparciu o wyniki analiz, o których mowa w pkt. 1 sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

3)    przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych:

a)   na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;

b)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także poza powyższym planem;

4)    prowadzenie dokumentacji z przebiegu i wyników audytów wewnętrznych;

5)    sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów i przedkładanie wniosków usprawniających;

6)    prowadzenie obiektywnej i niezależnej działalności mającej na celu wspieranie Burmistrza oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;

7)    współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

 

 

§ 33. Do zadań Głównego specjalisty ds. architektury należy:

1)    sporządzanie koncepcji programowo-przestrzennych i projektów architektoniczno-budowlanych dla potrzeb inwestycji miejskich;

2)    składanie wytycznych architektonicznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

3)    przygotowanie koncepcji przestrzennych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian związanych z przestrzenią publiczną - wg potrzeb;

4)    opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

5)    opracowywanie we własnym zakresie koncepcji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, rozwiązaniami materiałowymi i szacunkowymi kosztami na polecenie Burmistrza, we współpracy z wydziałami/referatami;

6)    uczestniczenie w procesie opracowywania koncepcji oraz projektów budowlanych opracowywanych i zleconych przez wydziały/referaty;

7)    udział w posiedzeniach oceniających koncepcje oraz projekty budowlane opracowywane przez wydziały/referaty;

8)    współpraca z Wydziałem Komunalnym w zakresie zagospodarowywania terenów rekreacyjnych oraz budowy obiektów małej architektury.

 

 

§ 34. Do zadań Głównego specjalisty ds. Promocji i Kontaktów z Mediami należy:

1)    dbanie o prawidłową politykę wizerunkową i informacyjną Burmistrza;

2)    współpraca ze środkami masowego przekazu;

3)    współpraca międzynarodowa Miasta;

4)    wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych na terenie Miasta lub odmowa ich wydania;

5)    opracowanie i bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu.

 

 

§ 35. Do zadań Biura Spraw Społecznych należy:

1)    opracowywanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

2)    prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;

3)    obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

4)    przygotowywanie postępowań zlecenia realizacji zadań Miasta organizacjom pozarządowym lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zlecanych zadań, z wyjątkiem zadań, o których mowa w § 26 pkt 15;

5)    opracowywanie rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6)    koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

7)    prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim;

8)    realizowanie projektów z zakresu komunikacji społecznej skierowanych do mieszkańców Szczecinka;

9)    opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych i prospołecznych oraz inicjowanie działań w tym zakresie, kreowanie nowych rozwiązań na rzecz polepszenia jakości usług w ww. obszarach.

 

 

§ 36. Do zadań Biura Informatyki należy:

1)    planowanie informatyzacji Urzędu;

2)    inicjowanie, projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych usprawniających pracę Urzędu;

3)    zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania osprzętu informatycznego i systemów informatycznych;

4)    informatyczne zabezpieczenie baz danych Urzędu;

5)    administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz systemami informatycznymi;

6)    wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI);

7)    gospodarowanie osprzętem informatycznym i koordynacja zaspokajania potrzeb Urzędu w tym zakresie;

8)   administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej.

 

 

§ 36a. Do zadań Głównego specjalisty ds. zamówień publicznych należy całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych, a w szczególności:

1)    przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza:

a)   w zakresie udzielania zamówień publicznych,

b)   w sprawie powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po uzgodnieniu składu komisji z dyrektorem\kierownikiem komórki organizacyjnej wnioskującym o przeprowadzenie zamówienia publicznego;

2)    przygotowywanie i przeprowadzanie w Urzędzie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych;

3)    koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

4)    uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

5)    udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu niezbędnych materiałów źródłowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

6)    opracowywanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie;

7)    opracowywanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w Urzędzie;

8)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie;

9)    przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych (instruktaży) w Urzędzie w zakresie udzielania zamówień publicznych wg potrzeb komórek organizacyjnych;

10) przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i przekazywanie jej do archiwum.

 

 

§ 37. Do zadań Inspektora ochrony danych należy realizowanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

 

 

§ 38. Do zadań Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:

1)    zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2)    prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

3)    organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

 

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism i dokumentów

 

 

§ 39. Burmistrz może każdorazowo zastrzec pismo lub dokument do jego podpisu.

 

 

§ 40. Do Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika należy:

1)      podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do zadań w/w,

2)      aprobata wstępna pism zastrzeżonych do podpisu Burmistrza, a związanych z zakresem zadań należących do w/w,

3)      podpisywanie decyzji, postanowień i umów - w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

 

 

§ 41. Do dyrektorów i kierowników należy:

1)    wstępna aprobata pism w sprawach zastrzeżonych przez Burmistrza i należących do kompetencji osób wymienionych w § 40,

2)    podpisywanie pism w sprawach należących do zakresu działania wydziału/referatu, z wyjątkiem określonych w § 39 i 40,

3)    udzielanie odpowiedzi na pisma adresowane imiennie do Burmistrza z zastosowaniem pieczęci „z up. Burmistrza Miasta, imię i nazwisko oraz stanowisko podpisującego pismo",

4)    podpisywanie decyzji, postanowień i umów - w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

 

 

§ 42. Pracownicy opracowujący pisma mają obowiązek parafować drugi egzemplarz projektu pisma, pod jego treścią z lewej strony, wraz z datą złożenia parafki.

 

 

 

Rozdział VIII

Obieg dokumentów

 

 

§ 43. 1. Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

 

 

§ 44. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe.

 

 

 

Rozdział IX

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg

 

 

§ 45. 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa zarządzenie Burmistrza.

 

 

§ 46. 1. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach określonych w Regulaminie pracy Urzędu.

2. Sekretarz, Skarbnik, dyrektorzy, kierownicy i pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach funkcjonowania Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pracownicy przyjmujący wnioski o wydanie dowodów osobistych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach przyjęć przez nich interesantów określonych w Regulaminie pracy Urzędu.

 

 

§ 47. 1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego i terminowego załatwiania skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

2. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

3. Posłowie Na Sejm, Senatorowie i Radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

4. W razie niezałatwienia skarg lub wniosków w terminie określonym w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

§ 48. 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Nadzoru i Biuro Rady Miasta.

4. Przyjmowanie, rozpatrywanie, koordynowanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie koordynuje i nadzoruje Wydział Nadzoru w zakresie właściwości Burmistrza oraz Biuro Rady Miasta w zakresie właściwości Rady.

 

 

§ 49. Przyjmowanie, rozpatrywanie załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w Urzędzie kontroluje Sekretarz.

 

 

Rozdział X

Tryb udzielania odpowiedzi na zapytania Radnych

oraz wystąpienia komisji Rady

 

 

§ 50. 1. Interpelacje i zapytania Radnych oraz wystąpienia komisji Rady kierowane do Burmistrza ewidencjonuje Biuro Rady Miasta.

2. Sekretarz koordynuje pracą wydziałów, referatów w zakresie terminowości przygotowania projektów odpowiedzi na zapytania radnych i wystąpienia komisji Rady.

3. Na interpelacje i zapytania radnych odpowiedź udzielana jest na piśmie przez Burmistrza lub upoważnioną przez niego osobę najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

 

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

 

§ 51. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego ustalenia.

 

 

* wprowadzony zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek, zmieniony zarządzeniami Nr 142/2016, 38/2017, 65/2017, 75/2018, 112/2018, 60/2019, 62/2020, 77/2020, 85/2020, 29/2021, 77/2021