Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

OPŁATY:

Wysokość opłat za nośniki, na których udostępniona jest informacja publiczna w związku ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia:

·       wydruk/ kserokopia czarno-biała w formacie A-4 - 0,10 zł/ str.,

·       wydruk/ kserokopia czarno-biała w formacie A-3 - 0,20 zł/ str.,

·       wydruk/ kserokopia kolorowa w formacie A-4      - 1,00 zł/ str.,

·       wydruk/ kserokopia kolorowa w formacie A-3      - 2,00 zł/ str.,

·       zapis na jednej płycie CD-ROM wraz z nośnikiem - 1,50 zł.

 

Opłata powinna być wniesiona najpóźniej w dniu udostępnienia informacji publicznej na rachunek bankowy Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

Zwolnienia od opłaty:

W przypadku, gdy łączna liczba stron wydruku/ kserokopii czarno-białej nie przekracza 10 stron, opłaty nie nalicza się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

- Biuro Obsługi Interesanta,

- przesłać pocztą na adres Urzędu,

- przesłać pocztą elektroniczną na adres urzad@ um.szczecinek.pl,

- przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

Przedłużenie ww. terminu wymaga pisemnego powiadomienia wnioskodawcy z podaniem powodów opóźnienia i wskazaniem terminu, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany jako:

1)   udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,

2)   decyzja administracyjna o odnowie udostępnienia informacji publicznej,

3)   decyzja administracyjna o umorzeniu postepowania o udostępnienie informacji publicznej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UWAGI:

1.   Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

2.    Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek (www.bip.szczecinek.pl).

3.    Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Miasta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.