Szczecinek, 22.12.2011r.

PU.524.5.2011

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2012-2013 zadania pn. „Prowadzenia świetlicy opiekuńczo - wychowawczej na Osiedlu Zachód w Szczecinku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a zwłaszcza dotkniętych problemem alkoholowym" i postanowił zlecić realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Sportowemu Pomagamy Dzieciom oraz przekazać na ten cel kwotę w wysokości 55.000 zł.

 


 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

działając na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

 

ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2012 - 2013 zadania pn. „Prowadzenia świetlicy opiekuńczo - wychowawczej na Osiedlu Zachód w Szczecinku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a zwłaszcza dotkniętych problemem alkoholowym".

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.   Kwota planowana w projekcie budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadania w 2012 roku wynosi 55 000 zł.

 

2.   Dotacja na realizację zadania w 2013 roku może być zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

 

3.   Dotacja może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 90% kosztów realizacji projektu.

 

II. Warunki i zasady składania ofert

4.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

5.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013r.

 

6.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 

7.   Formularz, o którym mowa w pkt. 6 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta Szczecinek w godzinach otwarcia Urzędu Miasta.

 

8.   Do oferty należy dołączyć:

a)   kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

d)   harmonogram pracy świetlicy, zgodnie z wzorem który dostępny jest w miejscach wymienionych w pkt 7,

e)   kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe realizatorów zadania.

 

III. Termin składania ofert

9.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 20 grudnia 2011r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

 

10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,  pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

 

11. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

12. Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)   planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e)   planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)    w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

13. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

 

14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 

15. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

16. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

17. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

18. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)    w 2010r. - 227 378 zł,

b)    w 2011r. - 255 000 zł.

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek - pok. 31, tel. 94 37 141 53.