Przedmiotem petycji jest prośba o podjęcie działań mających na celu budowę brakującej części ulicy Szarych Szeregów od nr 58 – 62 w Szczecinku, która na tym odcinku jest dziurawa, pełna kolein i jest drogą gruntową..

Data złożenia petycji w UM: 04 Marca 2021r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: *Brak*

 Wnoszący petycję: Mieszkańcy ulicy Szarych Szeregów w Szczecinku.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. (Dz. U. z 2018r. poz. 870) petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku gdy wnoszącym jest grupa mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję ze wskazaniem miejsca zamieszkania lub siedziby wnoszącego petycję oraz adresem do korespondencji. Wniesione pismo nie zawiera wyżej wskazanych danych, zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy petycja pozostaje bez rozpatrzenia.