Klauzula informacyjna dla podmiotów wnoszących petycje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek;
2) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek, e-mail:iod@um.szczecinek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu rozpatrzenia wniesionej petycji.
Pani/Pana imię i nazwisko może być udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) Pani/Pana dane otrzymaliśmy od adresata petycji;
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa bądź podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy, w szczególności podmioty świadczące usługi: obsługi prawnej, nadzoru i serwisu oprogramowania oraz w przypadku wyrażenia zgody w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7) w zakresie unormowanym RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych w przypadku wycofania zgody na udostępnienie danych w BIP oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy dostarczyć wniosek do siedziby Administratora danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.