Petycja dot. sprzeciwu grupy mieszkańców w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla żłobków.

Przedmiotem petycji jest protest grupy mieszkańców Szczecinka - Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków przeciw zmniejszeniu dotacji celowej dla żłobków o 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Miasta Szczecinek. Sprawa dotyczy zmiany uchwały ustalającej wysokość i zasady oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na terenie Miasta Szczecinek.

Data złożenia petycji w UM: 04 lutego 2021r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: *brak *

Wnoszący petycję: Mieszkańcy Szczecinka. .